logo
wiedza troska bezpieczeństwo

Ubezpieczenia

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

Ubezpieczenie D&O, czyli Directors and Officers, zawiera się na rzecz osób pełniących kluczowe funkcje w ... 

...spółkach kapitałowych, zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnej, a także osób, które mają wpływ na całokształt funkcjonowania spółki, czyli prokurentów i osób zarządzających.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków [działaniem i zaniechaniem], za które członek władz lub dyrekcji spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność np.:

  • z tytułu błędnych decyzji podjętych w czasie łączenia spółek, powodujące np. stratę finansową dla akcjonariuszy jednej z łączących się spółek
  • z tytułu nie zgłoszenie wniosku o upadłość w określonym terminie przez Kodeks Spółek Handlowych – w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

W razie pojawienia się zarzutów wobec Członka Zarządu o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, może on być zobowiązany nie tylko do pokrycia odszkodowań, ale i kosztów obrony oraz postępowań sądowych przeciwko niemu lub spółce.

Korzyści

  • chroni przed skutkami roszczeń lub postępowań, wniesionych lub wszczętych bezpośrednio przeciwko osobom zarządzającym, jak też w przypadku roszczeń wobec podmiotu
  • zapewnia pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnoprawnych.

 

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 
tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

a