logo

Blog Brokera Ubezpieczeniowego

Jeśli chcecie poruszyć jakiś temat ubezpieczeniowy napiszcie do nas!

Propozycje przesyłajcie na adres: – blog@wtb.com.pl

W ubezpieczeniach transportowych diabeł tkwi w szczegółach, podkreśla Rafał Witkowski Dyrektor Działu Analiz i Oceny Ryzyka w Kancelarii Brokerskiej WTB, a wszystko jest dobrze, dopóty… dopóki nie ma szkody. 

W ubezpieczeniach transportowych diabeł tkwi… w szczegółach, a te zwykle są rozproszone w zleceniach przewozowych i umowach ramowych, co komplikuje ich ocenę oraz zakres realnej ochrony. Skutecznej ochrony nie gwarantują standardowe umowy ubezpieczeniowe, zawierające dużą ilość wyłączeń, które czynią ochronę iluzoryczną. W ostatnich miesiącach zauważyć można było usztywnienie negocjacyjne zakładów ubezpieczeń zwłaszcza w zakresie niektórych klauzul, czy limitów. Problemem rynku ubezpieczeniowego są w dalszym ciągu nierzetelni pośrednicy, którzy manipulują przewoźnikami nie przedstawiając wszystkich ryzyk i możliwości ich pokrycia. Wszystko jest dobrze, dopóty… dopóki nie ma szkody.

Aktualizacja artykułu: 13.01.2022 r.

Najlepsze Ubezpieczenia Transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego! 

Wysokość odszkodowań w sektorze TSL może mieć znaczące konsekwencje dla funkcjonowania firm transportowych i spedycyjnych, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Z budową skutecznego programu ochrony ubezpieczeniowej mają jednak problemy nawet doświadczeni przewoźnicy, a dowody na powyższą tezę przynoszą audyty umów ubezpieczeniowych przeprowadzane przez analityków Kancelarii Brokerskiej WTB.

Z doświadczeń specjalistów WTB od oceny ryzka wynika, że nie da się zbudować efektywnego programu ochrony ubezpieczeniowej bez dodatkowych klauzul brokerskich, znoszących wyłączenia standardowych umów i rozszerzających zakres realnej ochrony. Rekomendacje brokerów kancelarii obejmują zwykle od 15, do 30 takich klauzul.

Zagadnień wpływających na skuteczność programu ubezpieczeń transportowych jest bardzo dużo. O podsumowanie najważniejszych z nich poprosiliśmy Rafała Witkowskiego Dyrektora Działu Analiz i Oceny Ryzyka w Kancelarii Brokerskiej WTB, z których część znalazła się w kwietniowym wydaniu „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” poświęconego ubezpieczeniom transportowym. Oto one:

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla branży transportowej (TSL).

Opracowywanie dedykowanych programów w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) to główna specjalizacja naszej kancelarii. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego naszym podstawowym zadaniem jest poznanie specyfiki klienta i wszechstronna ocena ryzyka. Ważne jest co wozi i czym, gdzie wozi, czy korzysta z podwykonawców, czy może sam jest podwykonawcą. Czy transport prowadzony jest w obrębie UE, czy również poza strefę unijną, np. do Rosji i krajów byłego ZSSR. Standardowe umowy ubezpieczeniowe nie obejmują bowiem szkód w tych regionach. Wyłączeń w standardowych OWU jest tak dużo, że nie chronią one odpowiednio przewoźników, o czym przekonują się boleśnie w momencie szkody. Zwykle nasze rekomendacje obejmują od 15 do 30 dodatkowych klauzul brokerskich, które znoszą wyłączenia standardowych umów i rozszerzają zakres realnej ochrony. Pomagają też sprawnie przechodzić przez proces likwidacji szkód. Tylko dedykowane programy ubezpieczeniowe, indywidualnie negocjowane z zakładami ubezpieczeń zapewniają przewoźnikom skuteczną ochronę.

Audyt ubezpieczeń transportowych podstawą skutecznej ochrony.

Podczas audytów ubezpieczeniowych prowadzonych u przewoźników zazwyczaj wychodzą problemy z nieumiejętnym czytaniem ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), w konsekwencji brak jest świadomości co do zakresu faktycznej ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj okazuje się ona niewystarczająca, a nawet iluzoryczna. W dalszym ciągu powszechnym zjawiskiem jest niedokładne czytanie zleceń przewozowych. Dodatkowym utrudnieniem bywa sytuacja, gdy zlecenia nie zawierają wszystkich ustaleń, bo te zawarte są w umowie ramowej. Do umowy nikt już nie zagląda, a ustalenia tam zawarte stawiają przewoźników w trudnym położeniu w przypadku szkód o dużej wartości. Rezultatem naszych audytów jest zawsze gruntowna przebudowa programu ubezpieczeniowego i renegocjacje umów z ubezpieczycielami.

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach transportowych.

Najważniejszym zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest właściwa ocena ryzyka, bo to ona wyznacza celowość dla dodatkowych klauzul brokerskich rozszerzających zakres ochrony. Często wnioskujemy o rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzule typu: opóźnienia w dostawie, kradzieży i rabunku (rozboju), rażącego niedbalstwa, klauzule ATP i ADR, załadunku/rozładunku, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji, składowania i przesortowania towaru, szkód wyrządzonych przez podwykonawców, klauzule wynikające z art. 24 konwencji CMR, kompensaty roszczeń kontrahenta z frachtu, nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek, ważności dokumentów kierowcy i pojazdu, imigrantów, czasu pracy kierowcy. W zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka, tych klauzul może być nawet kilkadziesiąt. Należy przy tym zaznaczyć, że klauzule oferowane przez zakłady ubezpieczeń wymagają zmiany treści, gdyż ich standardowe zapisy nie chronią należycie naszych Klientów.

Znaczenie dedykowanych klauzul brokerskich w ubezpieczeniach transportowych?

Jak ważne jest wprowadzenie dedykowanych klauzul brokerskich do standardowych umów ubezpieczeniowych pokazuje przykład przewoźnika zajmującego się transportem piskląt. Standardowe klauzule ATP nie miały zastosowania w tym przypadku. Konieczne było opracowanie indywidualnych klauzul, które rozszerzyły ochronę ubezpieczeniową na przewóz zwierząt w wymaganej temperaturze. Do polisy tego przewoźnika została dołożona również inna, dedykowana, niestandardowa klauzula, zwiększająca odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody związanej z upadkami kurcząt oraz koniecznością ich oboju wynikającą z opóźnienia w dostawie.

Ubezpieczenia Transportowe broker ubezpieczeniowy WTB w Lesznie

Klauzula postoju poza parkingiem strzeżonym w ubezpieczeniach transportowych.

Jedną z najważniejszych klauzul w ubezpieczeniu OCPD, którą zawsze rekomendujemy jest klauzula postoju poza parkingiem strzeżonym. Klauzula rozszerza zakres odpowiedzialności o ryzyko rozboju lub kradzieży podczas postoju pojazdu poza parkingiem strzeżonym. Standardowe OWU wyraźnie definiują zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela do szkód wyrządzonych na parkingu strzeżonym, podczas gdy organizacja tras i praktyka postojów w branży transportowej czasem to uniemożliwiają.

W ostatnich miesiącach ubezpieczyciele często próbowali forsować zapisy typu „jeśli nie ma możliwości parkowania na parkingu strzeżonym ...”. Zapis, który de facto dyskwalifikował taką ofertę i jako broker nie mogliśmy jej rekomendować klientom. W przypadku szkody kradzieżowej ubezpieczyciel zawsze mógłby udowodnić, że taki parking w pobliżu był, z kolei klientowi trudno byłoby udowodnić, że z powodu braku miejsc nie było możliwości skorzystania z niego”

Oferty OCPD z zakładów ubezpieczeń nie zawierających klauzul, które w odpowiednim zakresie chroniłyby naszych klientów są przez WTB odrzucane. Robimy to w poczuciu spełnienia obowiązku przedstawienia najlepszej ochrony naszym klientom.

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle konwencji CMR?

Klauzule brokerskie są nieodzowne w przypadku przewozu towarów o znacznej wartości. Konwencja CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika do 8,33 SDR/kg wagi brutto towaru. Jednak przewoźnicy często nieświadomie przyjmują zlecenia znoszące te ograniczenia, co powoduje, że odpowiadają do całej wartości towaru, podczas gdy ubezpieczyciel – w przypadku szkody - wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami konwencji. Warto podkreślić, że ostatnich miesiącach ubezpieczyciele próbowali w klauzuli deklaracji wartości towaru wprowadzać limity np.: oferując limit 40 SDR/kg, czy kwotowy limit np. 50 000,000 zł, czy 100 000,00 zł ponad 8,33 SDR/kg.

Warto zachować ostrożność i czujność oraz korzystać ze wsparcia brokera, który potrafi zidentyfikować, ocenić i ograniczyć ryzyko poprzez dodanie klauzul brokerskich zmieniających limit odpowiedzialności zgodnie z art. 24 konwencji CMR i interesem swojego klienta. Bez takich zabezpieczeń, zapłata pełnego odszkodowania może być poważnym problemem dla funkcjonowanie firmy przewozowej.

Jak redukować szkodowość i koszty ubezpieczeń transportowych?

Jako broker doświadczony w likwidacji szkód, zwracamy przewoźnikom uwagę na konieczność wdrożenie odpowiednich procedur i szkoleń pracowników administracyjnych oraz kierowców w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Pomagamy w opracowaniu takich procedur, przeprowadzamy szkolenia, dedykujemy kompetentnego brokera do stałej opieki. Rezultatem tych działań jest zwykle zredukowanie szkodowości i kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Rzetelność i transparentność w budowie programu ubezpieczeń transportowych.

Problemem sektora brokerskiego są w dalszym ciągu nierzetelni pośrednicy, którzy manipulują przewoźnikami nie przedstawiając wszystkich ryzyk i możliwości ich pokrycia. Mniej doświadczeni przewoźnicy kierują się często niższymi kosztami ochrony ubezpieczeniowej, nie zdając sobie sprawy z iluzoryczności takiej ochrony. Wszystko jest dobrze, dopóki nie ma szkody. My, w ocenie ryzyka i rekomendacjach dla klienta, kierujemy się zasadą maksymalnej ochrony i pełnej transparentności w procesie budowy programu ubezpieczeniowego, co doceniają klienci z sektora transportowego, a z niektórymi współpracujemy już kilkanaście lat. 

Dzięki rygorystycznym standardom i procedurom utrzymujemy wysoki procent skutecznie likwidowanych szkód, co przekłada się na duży i rosnący portfel ubezpieczeń transportowych.

 

Oferta Kancelarii Brokerskiej WTB w zakresie ubezpieczeń transportowych obejmuje:
  • Ubezpieczenie OC Zawodowe
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego
  • Ubezpieczenie OC Spedytora
  • Ubezpieczenie Kabotażowe
  • Ubezpieczenie Mienia w Transporcie – Cargo

Zobacz więcej - kliknij link.

W ramach Grupy CONECTO BROKER oferujemy ponadto:
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Kolejowego
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Morskiego
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Lotniczego

Zobacz więcej - kliknij link.

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f