logo

Skuteczna ochrona biznesu zaczyna się od rzetelnej oceny i audytu, których rezultatem jest indywidualnie przygotowana polisa ubezpieczeniowa, zawierająca specyficzne klauzule i wyłączenia.

 

Likwidacja szkód to… sztuka!

Broker to profesjonalista, który dzięki doświadczeniu i wiedzy z prawa ubezpieczeniowego wyrównuje szanse Klienta w relacjach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zwiększając pewność wypłaty odszkodowań.

 

od 25 lat skutecznie chronimy Klientów!

 

Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga więc szerokiej wiedzy prawnej i ubezpieczeniowej oraz stałego monitorowania zachodzących zmian. Broker wspiera firmy w minimalizowaniu wszelkich czynników ryzyka, w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem w czasie.

 

Risk Management = Success Management

Skomplikowane otoczenie prawne współczesnego biznesu wymaga szerokiej wiedzy niezbędnej do skutecznego zarządzania firmą, we wszystkich jej wymiarach.Jednym z najważniejszych są zagregowane kompetencje w obszarze ochrony biznesu, czyli Risk Management i zapobiegania konsekwencjom wydarzeń, które mogą prowadzić firmy na skraj bankructwa lub zahamować ich rozwój.

Doświadczenie z gwarancją na odszkodowanie

Broker Ubezpieczeniowy • Ubezpieczenia dla Firm

W ubezpieczeniach transportowych diabeł tkwi w szczegółach, podkreśla Rafał Witkowski Dyrektor Działu Analiz i Oceny Ryzyka w Kancelarii Brokerskiej WTB, a wszystko jest dobrze, dopóty… dopóki nie ma szkody. 

W ubezpieczeniach transportowych diabeł tkwi… w szczegółach, a te zwykle są rozproszone w zleceniach przewozowych i umowach ramowych, co komplikuje ich ocenę oraz zakres realnej ochrony. Skutecznej ochrony nie gwarantują standardowe umowy ubezpieczeniowe, zawierające dużą ilość wyłączeń, które czynią ochronę iluzoryczną. W ostatnich miesiącach zauważyć można było usztywnienie negocjacyjne zakładów ubezpieczeń zwłaszcza w zakresie niektórych klauzul, czy limitów. Problemem rynku ubezpieczeniowego są w dalszym ciągu nierzetelni pośrednicy, którzy manipulują przewoźnikami nie przedstawiając wszystkich ryzyk i możliwości ich pokrycia. Wszystko jest dobrze, dopóty… dopóki nie ma szkody.

Aktualizacja artykułu: 13.01.2022 r.

Najlepsze Ubezpieczenia Transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego! 

Wysokość odszkodowań w sektorze TSL może mieć znaczące konsekwencje dla funkcjonowania firm transportowych i spedycyjnych, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Z budową skutecznego programu ochrony ubezpieczeniowej mają jednak problemy nawet doświadczeni przewoźnicy, a dowody na powyższą tezę przynoszą audyty umów ubezpieczeniowych przeprowadzane przez analityków Kancelarii Brokerskiej WTB.

Z doświadczeń specjalistów WTB od oceny ryzka wynika, że nie da się zbudować efektywnego programu ochrony ubezpieczeniowej bez dodatkowych klauzul brokerskich, znoszących wyłączenia standardowych umów i rozszerzających zakres realnej ochrony. Rekomendacje brokerów kancelarii obejmują zwykle od 15, do 30 takich klauzul.

Zagadnień wpływających na skuteczność programu ubezpieczeń transportowych jest bardzo dużo. O podsumowanie najważniejszych z nich poprosiliśmy Rafała Witkowskiego Dyrektora Działu Analiz i Oceny Ryzyka w Kancelarii Brokerskiej WTB, z których część znalazła się w kwietniowym wydaniu „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” poświęconego ubezpieczeniom transportowym. Oto one:

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla branży transportowej (TSL).

Opracowywanie dedykowanych programów w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (OCPD) to główna specjalizacja naszej kancelarii. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego naszym podstawowym zadaniem jest poznanie specyfiki klienta i wszechstronna ocena ryzyka. Ważne jest co wozi i czym, gdzie wozi, czy korzysta z podwykonawców, czy może sam jest podwykonawcą. Czy transport prowadzony jest w obrębie UE, czy również poza strefę unijną, np. do Rosji i krajów byłego ZSSR. Standardowe umowy ubezpieczeniowe nie obejmują bowiem szkód w tych regionach. Wyłączeń w standardowych OWU jest tak dużo, że nie chronią one odpowiednio przewoźników, o czym przekonują się boleśnie w momencie szkody. Zwykle nasze rekomendacje obejmują od 15 do 30 dodatkowych klauzul brokerskich, które znoszą wyłączenia standardowych umów i rozszerzają zakres realnej ochrony. Pomagają też sprawnie przechodzić przez proces likwidacji szkód. Tylko dedykowane programy ubezpieczeniowe, indywidualnie negocjowane z zakładami ubezpieczeń zapewniają przewoźnikom skuteczną ochronę.

Audyt ubezpieczeń transportowych podstawą skutecznej ochrony.

Podczas audytów ubezpieczeniowych prowadzonych u przewoźników zazwyczaj wychodzą problemy z nieumiejętnym czytaniem ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), w konsekwencji brak jest świadomości co do zakresu faktycznej ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj okazuje się ona niewystarczająca, a nawet iluzoryczna. W dalszym ciągu powszechnym zjawiskiem jest niedokładne czytanie zleceń przewozowych. Dodatkowym utrudnieniem bywa sytuacja, gdy zlecenia nie zawierają wszystkich ustaleń, bo te zawarte są w umowie ramowej. Do umowy nikt już nie zagląda, a ustalenia tam zawarte stawiają przewoźników w trudnym położeniu w przypadku szkód o dużej wartości. Rezultatem naszych audytów jest zawsze gruntowna przebudowa programu ubezpieczeniowego i renegocjacje umów z ubezpieczycielami.

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach transportowych.

Najważniejszym zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest właściwa ocena ryzyka, bo to ona wyznacza celowość dla dodatkowych klauzul brokerskich rozszerzających zakres ochrony. Często wnioskujemy o rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzule typu: opóźnienia w dostawie, kradzieży i rabunku (rozboju), rażącego niedbalstwa, klauzule ATP i ADR, załadunku/rozładunku, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, utylizacji, składowania i przesortowania towaru, szkód wyrządzonych przez podwykonawców, klauzule wynikające z art. 24 konwencji CMR, kompensaty roszczeń kontrahenta z frachtu, nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek, ważności dokumentów kierowcy i pojazdu, imigrantów, czasu pracy kierowcy. W zależności od przeprowadzonej oceny ryzyka, tych klauzul może być nawet kilkadziesiąt. Należy przy tym zaznaczyć, że klauzule oferowane przez zakłady ubezpieczeń wymagają zmiany treści, gdyż ich standardowe zapisy nie chronią należycie naszych Klientów.

Znaczenie dedykowanych klauzul brokerskich w ubezpieczeniach transportowych?

Jak ważne jest wprowadzenie dedykowanych klauzul brokerskich do standardowych umów ubezpieczeniowych pokazuje przykład przewoźnika zajmującego się transportem piskląt. Standardowe klauzule ATP nie miały zastosowania w tym przypadku. Konieczne było opracowanie indywidualnych klauzul, które rozszerzyły ochronę ubezpieczeniową na przewóz zwierząt w wymaganej temperaturze. Do polisy tego przewoźnika została dołożona również inna, dedykowana, niestandardowa klauzula, zwiększająca odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody związanej z upadkami kurcząt oraz koniecznością ich oboju wynikającą z opóźnienia w dostawie.

Ubezpieczenia Transportowe broker ubezpieczeniowy WTB w Lesznie

Klauzula postoju poza parkingiem strzeżonym w ubezpieczeniach transportowych.

Jedną z najważniejszych klauzul w ubezpieczeniu OCPD, którą zawsze rekomendujemy jest klauzula postoju poza parkingiem strzeżonym. Klauzula rozszerza zakres odpowiedzialności o ryzyko rozboju lub kradzieży podczas postoju pojazdu poza parkingiem strzeżonym. Standardowe OWU wyraźnie definiują zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela do szkód wyrządzonych na parkingu strzeżonym, podczas gdy organizacja tras i praktyka postojów w branży transportowej czasem to uniemożliwiają.

W ostatnich miesiącach ubezpieczyciele często próbowali forsować zapisy typu „jeśli nie ma możliwości parkowania na parkingu strzeżonym ...”. Zapis, który de facto dyskwalifikował taką ofertę i jako broker nie mogliśmy jej rekomendować klientom. W przypadku szkody kradzieżowej ubezpieczyciel zawsze mógłby udowodnić, że taki parking w pobliżu był, z kolei klientowi trudno byłoby udowodnić, że z powodu braku miejsc nie było możliwości skorzystania z niego”

Oferty OCPD z zakładów ubezpieczeń nie zawierających klauzul, które w odpowiednim zakresie chroniłyby naszych klientów są przez WTB odrzucane. Robimy to w poczuciu spełnienia obowiązku przedstawienia najlepszej ochrony naszym klientom.

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle konwencji CMR?

Klauzule brokerskie są nieodzowne w przypadku przewozu towarów o znacznej wartości. Konwencja CMR ogranicza odpowiedzialność przewoźnika do 8,33 SDR/kg wagi brutto towaru. Jednak przewoźnicy często nieświadomie przyjmują zlecenia znoszące te ograniczenia, co powoduje, że odpowiadają do całej wartości towaru, podczas gdy ubezpieczyciel – w przypadku szkody - wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami konwencji. Warto podkreślić, że ostatnich miesiącach ubezpieczyciele próbowali w klauzuli deklaracji wartości towaru wprowadzać limity np.: oferując limit 40 SDR/kg, czy kwotowy limit np. 50 000,000 zł, czy 100 000,00 zł ponad 8,33 SDR/kg.

Warto zachować ostrożność i czujność oraz korzystać ze wsparcia brokera, który potrafi zidentyfikować, ocenić i ograniczyć ryzyko poprzez dodanie klauzul brokerskich zmieniających limit odpowiedzialności zgodnie z art. 24 konwencji CMR i interesem swojego klienta. Bez takich zabezpieczeń, zapłata pełnego odszkodowania może być poważnym problemem dla funkcjonowanie firmy przewozowej.

Jak redukować szkodowość i koszty ubezpieczeń transportowych?

Jako broker doświadczony w likwidacji szkód, zwracamy przewoźnikom uwagę na konieczność wdrożenie odpowiednich procedur i szkoleń pracowników administracyjnych oraz kierowców w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia szkody. Pomagamy w opracowaniu takich procedur, przeprowadzamy szkolenia, dedykujemy kompetentnego brokera do stałej opieki. Rezultatem tych działań jest zwykle zredukowanie szkodowości i kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Rzetelność i transparentność w budowie programu ubezpieczeń transportowych.

Problemem sektora brokerskiego są w dalszym ciągu nierzetelni pośrednicy, którzy manipulują przewoźnikami nie przedstawiając wszystkich ryzyk i możliwości ich pokrycia. Mniej doświadczeni przewoźnicy kierują się często niższymi kosztami ochrony ubezpieczeniowej, nie zdając sobie sprawy z iluzoryczności takiej ochrony. Wszystko jest dobrze, dopóki nie ma szkody. My, w ocenie ryzyka i rekomendacjach dla klienta, kierujemy się zasadą maksymalnej ochrony i pełnej transparentności w procesie budowy programu ubezpieczeniowego, co doceniają klienci z sektora transportowego, a z niektórymi współpracujemy już kilkanaście lat. 

Dzięki rygorystycznym standardom i procedurom utrzymujemy wysoki procent skutecznie likwidowanych szkód, co przekłada się na duży i rosnący portfel ubezpieczeń transportowych.

 

Oferta Kancelarii Brokerskiej WTB w zakresie ubezpieczeń transportowych obejmuje:
  • Ubezpieczenie OC Zawodowe
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego
  • Ubezpieczenie OC Spedytora
  • Ubezpieczenie Kabotażowe
  • Ubezpieczenie Mienia w Transporcie – Cargo

Zobacz więcej - kliknij link.

W ramach Grupy CONECTO BROKER oferujemy ponadto:
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Kolejowego
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Morskiego
  • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Lotniczego

Zobacz więcej - kliknij link.

Ubezpieczenia Flotowe / Warszawa

Ponad 500 tys. zł oszczędności w okresie trzech lat, to rezultat współpracy z Kancelarią Brokerską WTB. O tyle przepłaciłbym za ubezpieczenia, korzystając nadal z „wyjątkowych ofert” przygotowywanych „tylko dla mnie”, przez agenta ubezpieczeniowego, byłego już „kolegę”. Jacek W. Właściciel firma transportowa, woj. mazowieckie  lipiec 2020

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne / Poznań

Kancelaria Brokerska WTB przygotowała dla nas gruntowną analizę potrzeb ubezpieczeniowych oraz wynegocjowała program zdrowotny uwzględniający specyfikę produkcyjną i możliwe zagrożenia. Kompleksowe podejście i przekonujące analizy doprowadziły do uporządkowania kwestii ubezpieczeń zdrowotnych, a dzięki dedykowanemu opiekunowi, zarządzanie polisami stało się bezproblemowe Marcjanna L. Dyrektor - firma produkcyjna (700 osób) woj. wielkopolskie czerwiec 2020

Ubezpieczenie Business Interruption / Warszawa

W rezultacie doradztwa ze strony Kancelarii WTB, wykorzystujemy ubezpieczenie od utraty zysku tj. polisę Business Interruption do zabezpieczania kontraktów zagranicznych. Jedyny przypadek uruchomienia polisy pokazał, że brokerzy w sposób profesjonalny skonstruowali umowę, a roszczenie zostało uznane pozytywnie. Daniel  D. Dyrektor Finansowy - firma produkcyjna woj. mazowieckie kwiecień 2020

Ubezpieczenie Kredytu Kupieckiego / Poznań

Do ubezpieczenia kredytu kupieckiego Kancelaria WTB przekonała nas w 2016 roku i dziś  jest to polityka stosowana rutynowo. Z jednej strony zabezpiecza nas przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, z drugiej dzięki procesowi poznajemy jego możliwości finansowe i ogólną wiarygodność. Pozwala to „omijać szerokim  łukiem” podmioty, których wypłacalność rodzi wątpliwości. Dorota W.   Dyrektor Finansowy - Firma produkcyjna   woj. wielkopolskie luty 2020

Ubezpieczenia Jednostek Samorządu Terytorialnego / Wielkopolska

Jako jednostka samorządu terytorialnego zaprosiliśmy Kancelarię Brokerską WTB do okresowego audytu bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, by zweryfikować jakość posiadanych programów oraz sprawdzić możliwość optymalizacji kosztów ubezpieczeniowych. Audyt konieczność opracowania jednego scentralizowanego programu obejmującego wszystkie rozproszone dotąd jednostki organizacyjne oraz zakłady komunalne, doprecyzowania zakresów i uproszczenia procesu zarządzania polisami. Rezultatem audytu było zwiększenie realnej ochrony, przy znaczącym zmniejszeniu rocznych składek.  Kamila R. Naczelnik woj. wielkopolskie  grudzień 2019

Ubezpieczenia Flotowe / Łódź

Kancelaria WTB pomogła nam w likwidacji szkody na terenie Francji. Mimo, że nie byliśmy jej Klientem, podjęli się zadania natychmiast i z dużym zaangażowaniem, włącznie z bezpośrednim kontaktem z lokalną Policją. Przyniosło to szybkie rozwiązanie problemu i wznowienie transportu „krytycznego” dla Klienta, a także bezproblemowe odzyskanie odszkodowań od ubezpieczyciela. WTB zawsze będzie kojarzyło nam się z ludźmi profesjonalnymi, a przede wszystkim pełnymi empatii.  Katarzyna Ch. Kierownik Transportu firma transportowa, woj. łódzkie  listopad 2019

Gwarancje Ubezpieczeniowe / Poznań

Potrzeba gwarancji pojawiła się przy pierwszym dużym kontrakcie, realizowanym dla międzynarodowego klienta. Kontakt z WTB, znaleziony w internecie, okazał się bardzo pomocny. Brokerzy przeprowadzili mnie przez wszystkie procedury, wyjaśniając w sposób jasny zawiłości formalne i pomagając przy przygotowaniu dokumentów. Można powiedzieć, że ten kontrakt scementował naszą współpracę, która trwa już trzeci rok Paweł K. Właściciel - Firma budowlana woj. wielkopolskie sierpień 2019

Ubezpieczenia Majątkowe / Poznań

Do momentu rozpoczęcia współpracy z kancelarią WTB, nie mieliśmy świadomości, że z zakładami ubezpieczeń można negocjować nie tylko stawki, ale i zakresy ochrony, w tym dostosowywać zapisy do specyfiki produkcyjnej także w przypadku produkcji niszowej. Dzięki scentralizowaniu potrzeb ubezpieczeniowych i jednemu programowi, kancelaria wynegocjowała oczekiwany zakres ochrony, a dodatkowo zmniejszyła ogólne koszty ubezpieczeń. Waldemar Sz.  Dyrektor - firma produkcyjna  woj. wielkopolskie czerwiec 2019

Ubezpieczenia Majątkowe / Wielkopolska

Broker, brokerowi nierówny. Uświadomił nas o tym audyt ubezpieczeń majątku przedsiębiorstwa, wykonany przez Kancelarię WTB. Otrzymaliśmy prawie 200 stronicowy raport bardzo analitycznego materiału, który szeroko nakreślał wyzwania ubezpieczeniowe dla zakładu. Przejrzyste rekomendacje ułatwiły z kolei proces decyzyjny i pozwoliły zaoszczędzić na składkach ponad 30% kosztów rocznych. Po raz pierwszy mieliśmy poczucie, że dokonaliśmy świadomych wyborów i wiemy, za co płacimy. Kamil R. Dyrektor - firma produkcyjna (sektor stalowy) woj. wielkopolskie czerwiec 2019

Ubezpieczenia Budowlane / Wrocław

Jestem bardzo zadowolony z usług brokerskich prezentowanych przez WTB,  przy polisach CAR EAR. Broker jasno uświadomił mnie o wszystkich możliwościach i zagrożeniach. Sporo czasu poświęciliśmy na klauzule dodatkowe i wyłączenia oraz doprecyzowanie limitów. Dzięki doradztwie, ochronę rozszerzyliśmy o dodatkowe polisy jak ALOP, czy DSU, o których nawet nie miałem pojęcia. Po raz pierwszy mam poczucie, że kontrakt został profesjonalnie zabezpieczony i wiem, za co płacę.  Polecam korzystanie z usług brokerskich Ryszard P.Kierownik Robót - Firma budowlana woj. dolnośląskie maj 2019

Ubezpieczenia Rolne / Wielkopolska

Ubezpieczenie fermy brojlerów powierzyłem brokerowi WTB na podstawie opinii innego hodowcy. Powiem krótko: znają się na rzeczy! Roman  G. Hodowca - Ferma rodzinna woj. wielkopolskie kwiecień 2019

Ubezpieczenie Flotowe / Poznań

Kancelaria WTB ubezpiecza nasz tabor oraz kierowców od wielu lat, w pełnym zakresie ubezpieczeń (OCP, OCPD, MKL, inne). Współpracujemy przede wszystkim ze względu na sprawność i skuteczność przy likwidacji szkód. W tym obszarze Kancelaria przedstawia najwyższy profesjonalizm, niejednokrotnie udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Łukasz N. Dyrektor Logistyki - firma transportowa woj. wielkopolskie marzec 2019

Ubezpieczenie Flotowe / Wrocław

Kancelaria Brokerska WTB jest trzecią firmą z obszaru ubezpieczeń, z którą współpracujemy, ale pierwszym brokerem. To dzięki WTB dowiedzieliśmy się jak powinno wyglądać zarządzanie ubezpieczeniami i poznaliśmy różnicę między sprzedawcą ubezpieczeń, a wykwalifikowanym doradcą. Nauczyliśmy się patrzeć na ubezpieczenia globalnie, ważyć ryzyka i optymalizować portfel oraz zakresy ochrony. Marcin M.Dyrektorfirma transportowa, woj. dolnośląskie maj 2018
WTB patronem 18 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych.

WTB patronem 18 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych.

Dziś koncert finałowy wieńczący 18 Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, których jesteśmy Patronem.
Akademia Brokerska, czyli szkolenie w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

Akademia Brokerska, czyli szkolenie w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych"

Akademia Brokerska to program szkoleń TU Zdrowie dla brokerów ubezpieczeniowych. Tym razem...
25 Sympozjum Drobiarskie. Ubezpieczenia rolnicze.

25 Sympozjum Drobiarskie. Ubezpieczenia rolnicze.

Dziś rozpoczęła się merytoryczna część 25 Sympozjum Drobiarskiego w Zakopanem.

"My się cały czas uczymy, czyli... broker ubezpieczeniowy na szkoleniu"

"Ja się cały czas czegoś uczę..." znacie to? My mamy tak samo!
Światowy Dzień Środowiska. Ubezpieczenia środowiskowe dla firm.

Światowy Dzień Środowiska. Ubezpieczenia środowiskowe dla firm.

Dziś Światowy Dzień Środowiska i Dzień Ochrony Środowiska
Przedłużyliśmy umowę sponsorską z KS Polonia Środa Wielkopolska

Przedłużyliśmy umowę sponsorską z KS Polonia Środa Wielkopolska

Z przyjemnością informujemy, że przedłużyliśmy umowę sponsorską z sekcją piłkarską KS Polonia...
XXIV  Kongres Brokerów 2022

XXIV Kongres Brokerów 2022

Zakończył się XXIV Kongres Brokerów.
Almanach Brokerów Ubezpieczeniowych 2022

Almanach Brokerów Ubezpieczeniowych 2022

Ukazało się nowe wydanie Almanachu Brokerów Ubezpieczeniowych, wydawanego przez Miesięcznik...
Dzień Spedytora 2022!

Dzień Spedytora 2022!

Dziś Dzień Spedytora!
Ubezpieczenie Agro Casco: rekomendacje brokera! (aktualizacja)

Ubezpieczenie Agro Casco: rekomendacje brokera! (aktualizacja)

Wiosna i lato to gorący okres w rolnictwie. Dosłownie i w przenośni.
Co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy? (aktualizacja)

Co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy? (aktualizacja)

Mądry rolnik…przed szkodą, czyli co daje rolnikowi broker ubezpieczeniowy. Aktualizacja...
Raport: Rynek ubezpieczeń w 2021 roku.

Raport: Rynek ubezpieczeń w 2021 roku.

W 2021 r. Polacy otrzymali 41,3 mld zł odszkodowań (dane PIU) To 4% więcej niż w ubr.
Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą 2022

Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą 2022

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Grzeczności za Kierownicą!
Rynek ubezpieczeń 2022 roku: wyzwania brokerów ubezpieczeniowych.

Rynek ubezpieczeń 2022 roku: wyzwania brokerów ubezpieczeniowych.

Komunikacja, konsolidacja i komputeryzacja, to najważniejsze wyzwania przed jakimi stoją brokerzy...
Lekcje o ubezpieczeniach

Lekcje o ubezpieczeniach

„Lekcja o ubezpieczeniach” dla uczniów szkół średnich!
Na BLOG-u o ubezpieczeniach majątkowych!

Na BLOG-u o ubezpieczeniach majątkowych!

Nowy artykuł na blogu ubezpieczeniowym WTB.
Ubezpieczyciele dla Ukrainy

Ubezpieczyciele dla Ukrainy

Branża ubezpieczeniowa niesie pomoc obywatelom Ukrainy
Ranking Najlepszych Brokerów Ubezpieczeniowych Roku 2021

Ranking Najlepszych Brokerów Ubezpieczeniowych Roku 2021

"WTB" w rankingu najlepszych brokerów ubezpieczeniowych roku 2021!
Aktualizacja 2022: Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli... przezorny zawsze wynajmuje brokera!

Aktualizacja 2022: Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli... przezorny zawsze wynajmuje brokera!

Zaktualizowaliśmy ubr. wpis na blogu w temacie "Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne, czyli......
Ubezpieczenie OC Zawodowe - szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC Zawodowe - szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych.

Zapraszamy na szkolenie online pt.: Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup...
Nadwyżkowe ubezpieczenie OC w sektorze transportowym

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC w sektorze transportowym

O nadwyżkowych ubezpieczeniach OC dla przewoźników i spedytorów na naszym blogu!
Dziś

Dziś "Dzień Ubezpieczania Samochodu 2022"

Dziś świętujemy Dzień Ubezpieczania Samochodu!
Broker ubezpieczeniowy WTB: Sponsoring, filantropia i CSR w 2021

Broker ubezpieczeniowy WTB: Sponsoring, filantropia i CSR w 2021

O sponsoringu, filantropii i CSR w 2021 na naszym blogu!
Jak wybierać ubezpieczenia transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego.

Jak wybierać ubezpieczenia transportowe? Rekomendacje brokera ubezpieczeniowego.

Zaktualizowaliśmy ubr. wpis na blogu w temacie "Ubezpieczenia Transportowe: dlaczego należy...
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już blisko 3,7 mln Polaków

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już blisko 3,7 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport po III kw. o prywatnych ubezpieczeniach...

"WTB" rośnie w siłę!

Początek roku to idealny moment na informację, że WTB rośnie w siłę! Nasz zespół wzmocniła w...
Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!

Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!

Życzymy zdrowych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia!
Rynek Ubezpieczeń po III kwartałach 2021

Rynek Ubezpieczeń po III kwartałach 2021

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Polacy otrzymali 30,3 mld zł odszkodowań i świadczeń...
Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Nowi brokerzy ubezpieczeniowi w

Nowi brokerzy ubezpieczeniowi w "WTB"

Pękamy z dumy, ponieważ trzech kolejnych naszych specjalistów, zdało wymagający egzamin na brokera...
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

W ub.r. roku na polskich drogach życie straciło ponad 2491 osób, a w pierwszych dziesięciu...
Prezes

Prezes "WTB" o konsolidacji rynku brokerów ubezpieczeniowych...

Tomasz Witkowski, prezes zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB i zarazem Conecto Grupa Brokerów (CGB),...
Ubezpieczenia Zdrowotne - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenia Zdrowotne - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Niemal 15% więcej Polaków niż rok wcześniej wykupiło ubezpieczenia zdrowotne, wynika z danych...
Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy "WTB", na 24 Sympozjum Drobiarskim.

Zakończyło się 24 Sympozjum Drobiarskie, najważniejsza konferencja producentów jaj w Polsce....
Światowy Dzień Jaja

Światowy Dzień Jaja

Dziś Światowy Dzień Jaja!
Październik miesiącem... oszczędzania!

Październik miesiącem... oszczędzania!

Październik, tradycyjnie zwany miesiącem... oszczędzania, to dobry moment na przyjrzenie się swoim...
O ubezpieczeniach rolnych na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

O ubezpieczeniach rolnych na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.

Wzięliśmy udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach, prezentując ofertę...
Mamy Mistrza Polski w rajdach!

Mamy Mistrza Polski w rajdach!

HERBI Rally Team zawodnik sponsorowany przez Kancelarię Brokerską WTB, zdobył tytuł Mistrza Polski...
Kongres Kongres i po… Kongresie!

Kongres Kongres i po… Kongresie!

XXIII już Kongres Brokerów przeszedł do historii.
Agro-Show Bednary: Zaproszenie

Agro-Show Bednary: Zaproszenie

Zapraszamy na targi Agro-Show w Bednarach w dn. 24-26.09.2021!
Ubezpieczenie upraw rolnych - jesień 2021

Ubezpieczenie upraw rolnych - jesień 2021

Rusza sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa.
Na BLOG-u o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Na BLOG-u o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Nowy artykuł na blogu ubezpieczeniowym WTB.
Będziemy na AGRO-SHOW w Bednarach!

Będziemy na AGRO-SHOW w Bednarach!

Będziemy na tegorocznej wystawie AGRO-SHOW w Bednarach!

"WTB" Partnerem Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie

Zostaliśmy Partnerem 17 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie.
Idea Grupy Conecto Broker

Idea Grupy Conecto Broker

Poznajcie ideę Grupy Conecto Broker.
Mapa ryzyka Polaków.

Mapa ryzyka Polaków.

Czego Polacy boją się najbardziej?
Nowy broker ubezpieczeniowy w WTB!

Nowy broker ubezpieczeniowy w WTB!

Joanna Gąsiorek zdała egzamin brokerski.
Walne Zgromadzenie CONECTO BROKER

Walne Zgromadzenie CONECTO BROKER

W połowie czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Grupy CONECTO BROKER.
Trendy w ubezpieczeniach cybernetycznych.

Trendy w ubezpieczeniach cybernetycznych.

Motywem przewodnim tegorocznego Almanachu Brokerów 2021 była specjalizacja...
Integracja w Zagórzu Śląskim

Integracja w Zagórzu Śląskim

W miniony weekend przebywaliśmy na spotkaniu integracyjno-szkoleniowym. 
Grupa Conecto Broker z nową strategią

Grupa Conecto Broker z nową strategią

W połowie czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie grupy CONECTO BROKER, na którym reprezentowana była...
WTB w rankingu brokerów ubezpieczeniowych!

WTB w rankingu brokerów ubezpieczeniowych!

Kancelaria Brokerska WTB pojawiła się w rankingu w ramach Grupy Conecto Broker, która zajęła 11...
O ubezpieczeniach transportowych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

O ubezpieczeniach transportowych w Miesięczniku Ubezpieczeniowym

W kwietniowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego poświęconego ubezpieczeniom transportowym, swoim...
Nowy adres oddziału w Pile

Nowy adres oddziału w Pile

Nowy adres oddziału kancelarii brokerskiej w Pile.
Kancelaria Brokerska WTB sponsorem transmisji meczu KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin Toruń.

Kancelaria Brokerska WTB sponsorem transmisji meczu KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin Toruń.

Zostaliśmy sponsorem transmisji meczu piłkarskiego KS Polonia Środa Wielkopolska - Pomorzanin...
44 Rajd Yeti za nami

44 Rajd Yeti za nami

Rajd Yeti 2021 już za nami, a wygrał go....
Zestawienie najlepszych brokerów ubezpieczeniowych w 2020r. Gazety Finansowej!

Zestawienie najlepszych brokerów ubezpieczeniowych w 2020r. Gazety Finansowej!

Ukazał się BIZNES RAPORT Gazety Finansowej, a w nim zestawienie najlepszych brokerów...
WEBINAR: Ubezpieczanie należności handlowych (kredytu kupieckiego)

WEBINAR: Ubezpieczanie należności handlowych (kredytu kupieckiego)

Jak ubezpieczać należności w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami? Zapraszamy na WEBINAR!
Raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej

Raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej

Najnowszy raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej opublikowała Polska Izba Ubezpieczeń. 
Praca! Manager Sprzedaży / Piła (woj. wielkopolskie)

Praca! Manager Sprzedaży / Piła (woj. wielkopolskie)

Praca w sektorze ubezpieczeń - Piła (woj. wielkopolskie).  
Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!

Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!

Nowe wysokości opłat za brak ważnego ubezpieczenia OC!
Na BLOG-u, o... genetycznym doskonaleniu drobiu

Na BLOG-u, o... genetycznym doskonaleniu drobiu

Nowy artykuł ekspercki na blogu!
Nowi brokerzy w WTB!

Nowi brokerzy w WTB!

Mamy 6 nowych brokerów ubezpieczeniowych! 
Zakłady ubezpieczeń pomagają w walce z Covid-19!

Zakłady ubezpieczeń pomagają w walce z Covid-19!

18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego...
Na BLOG-u, o... pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów!

Na BLOG-u, o... pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów!

Nowy artykuł ekspercki na blogu!
Na BLOG-u, o... ubezpieczeniach dla zarządców wspólnot mieszkaniowych!

Na BLOG-u, o... ubezpieczeniach dla zarządców wspólnot mieszkaniowych!

Najbardziej kompleksowy program ubezpieczeniowy  na rynku!
Na BLOG-u, o... żywieniu kur nieśnych!

Na BLOG-u, o... żywieniu kur nieśnych!

Nowy artykuł ekspercki na blogu!
Jesteśmy na LinkedIn

Jesteśmy na LinkedIn

Dołączyliśmy do sieci LinkedIN! 
Nowi członkowie w Spółdzielni Conecto Broker!

Nowi członkowie w Spółdzielni Conecto Broker!

Pięć nowych kancelarii brokerskich przyłączyło się do Spółdzielni Conecto Broker.
Komunikat

Komunikat "ERGO Ubezpieczenie Podróży" w związku z ogłoszeniem pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem "ERGO Ubezpieczenie Podróży" wydanym w związku z...
WTB nowym sponsorem KS Polonia Środa Wielkopolska.

WTB nowym sponsorem KS Polonia Środa Wielkopolska.

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę sponsorską z sekcją piłkarską KS Polonia Środa...
Conecto Broker integruje brokerów

Conecto Broker integruje brokerów

Niezależne kancelarie brokerskie integrują się, by zwiększyć możliwości działania i skuteczniej...
Sympozjum Drobiarskie 2019

Sympozjum Drobiarskie 2019

Kancelaria Brokerska WTB kolejny raz Partnerem Sympozjum Drobiarskiego.
Życzymy Zdrowych, Spokojnych i ...

Życzymy Zdrowych, Spokojnych i ...

Życzymy zdrowych, spokojnych i... bezpiecznych Świąt Wielkanocnych!
Nowy oddział WTB w Pile!

Nowy oddział WTB w Pile!

Miło nam poinformować, że Kancelaria Brokerska WTB uruchomiła nowy oddział w Pile!
Ubezpieczenie hodowli kur, indyków i kaczek!

Ubezpieczenie hodowli kur, indyków i kaczek!

Kancelaria Brokerska WTB wprowadziła do oferty polisę obejmującą ochroną ubezpieczeniową...
Polisa: MKL

Polisa: MKL "Międzynarodowe Koszty Leczenia" już w ofercie!

Podpisaliśmy porozumienie z globalnym liderem w ubezpieczeniach podróży typu „Corporate Travel”,...
Na Blog-u, o odpowiedzialności pasażera?

Na Blog-u, o odpowiedzialności pasażera?

Dla wielu właścicieli pojazdów ważną kwestią pozostaje: kto płaci za szkodę wyrządzoną przez...
Życzmy Radosnych Świąt!

Życzmy Radosnych Świąt!

 
Szczęście odważnym sprzyja!

Szczęście odważnym sprzyja!

To słynne zawołanie Aleksandra Macedońskiego jest mottem Tomasza Witkowskiego, założyciela i...
Na Blog-u o instytucji

Na Blog-u o instytucji "Abandonu"

Obiecaliśmy bloga i mamy dla Was pierwszy artykuł: "Abandon przedmiotu ubezpieczenia". Co to jest...
WTB sponsorem ogólnopolskiej olimpiady logistycznej!

WTB sponsorem ogólnopolskiej olimpiady logistycznej!

Zakończyła się IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Wyższą Szkołą Logistyki w...
Nowy serwis internetowy!

Nowy serwis internetowy!

Mamy nową stronę internetową oraz po raz pierwszy w historii Kancelarii Brokerskiej fanpage na...
WTB Partnerem Rankingu 100!

WTB Partnerem Rankingu 100!

Listę 100 Największych Przedsiębiorstw Regionu Leszczyńskiego opracowuje redakcja Gazety ABC....

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

 

f